Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa Web offContacte offCanvi font off
dissabte, 29 de febrer
Política de privacitat
    |
  • Imprimeix la pàgina

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

 

1. Identitat del responsable de tractament

 

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu www.palauplegamans.cat és:

 

AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Plaça de la Vila, 1

08184 Palau-solità i Plegamans

 

2. Legislació aplicable

 

La privadesa de tota la informació, tant la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals com l'acessible a través de la web de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal a la lliure circulació d'aquestes dades.

 

3. Finalitat dels tractaments de dades

 

Les dades subministrades a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

 

En cadascun d'aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

 

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

 
Tractament Per a què farem servi les seves dades
Prestació de serveis i tràmits municipals Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud o consentiment exprés (si fos el cas), o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment
Subscripcions Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Activitats Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers... organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte; Queixes i suggeriments Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers..
Participació ciutadana Gestionar els processos de participació ciutadana i donar resposat a les propostes i qüestions que es plantegin

 

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

 

La base legal per al tractament de les dades personals és l'execució de les competències de l’Ajuntament i per portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

 

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

4. Període de conservació

 

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

 

5. Drets dels afectats

 

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

 

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans electrònics www.palauplegamans.cat o bé presencialment a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Plaça de la Vila, 1 - 08184 Palau-solità i Plegamans

 

6. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

 

L'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).

Correu electrònic: dpd.ajpalauplegamans@diba.cat

Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS; Diputació de Barcelona; Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta; Passeig de la Vall d’Hebron, 171; 08035 Barcelona

 

7. Presentació de reclamacions

 

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.