Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de tècnic/a auxiliar de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova la llista provisional admesos/es i exclosos/es del concurs-oposició lliure d'una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1 de tècnic/a auxiliar de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a auxiliar de Joventut que es puguin produir en el termini de dos anys de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

 

Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

Data pub. oficial

17 de març de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a auxiliar de Joventut