Palau Solità i Plegamans

Palau Solità i Plegamans
Palau Solità i Plegamans
IniciMapa webContacteCanvia mida font
diumenge, 20 de gener

Declaració responsable d'obertura (FUE 1)

Descripció

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.


Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


La declaració responsable d'obertura per a la implantació o modificació d'activitats de comerç minorista i de determinats serveis és el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.


Organisme competent / responsable
Ajuntament


Àrea tramitadora
Activitats i Llicències


Classificació temàtica
Activitats


Qui el pot demanar
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua


Internet

Observacions
Per realitzar la tramitació electrònica, es requereix de certificat digital.


Tramitar


Presencial

On es fa

A les oficines d'atenció al ciutadana Adreça: Plaça de la Vila,1


Període de l'any en que es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment


Termini de la sol·licitut
La Declaració responsable es presenta abans d’iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.


Requisits previs
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
 • L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
 • Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent
 • Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
 • Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
 • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Preu / Taxa
El que estableixi l'ordenança fiscal.


Documentació a aportar
 • Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:
  • Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
  • Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
  • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les dades consignades a la declaració són certes.

 

Consulteu en la Norma de presentació de documents al registre el format que han de tenir els documents que aporteu en la vostra sol·licitud

 


Impresos del tràmit

Declaració responsable d'obertura

Certificat tècnic competent

Full d'autoliquidació de taxa municipal


Normativa
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Silenci administratiu
No opera


Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.


Altra informació d'interès
 • Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini de 10 dies per esmenar, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • L'activitat s'incorporarà al pla d'inspecció i control de les activitats econòmiques per afrontar les tasques de control ex post. Si amb la verificació del compliment dels requisits legals es constata l'incompliment de la normativa aplicable, s'iniciarà el procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de requisits legals, regulat a la Llei 16/2015 de de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 


Informació actualitzada el dia 14/05/2018